Τηλεκατάρτιση (e-Learning)

Η Master, ανταποκρινόμενη στην απαίτηση για υιοθέτηση περισσότερο τεχνολογικά προηγμένων και πιο ευέλικτων μορφών κατάρτισης, έχει επενδύσει, σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και τεχνογνωσία, και δημιούργησε ολοκληρωμένες υποδομές για την πλήρη υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών κατάρτισης από ηλεκτρονικά μέσα, διαδικασίες και εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο η Master διαθέτει:
  1. Σύστημα ηλεκτρονικής ασύγχρονης εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης.
  2. Σύστημα οπτικοακουστικής σύγχρονης διάσκεψης και εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης
Το σύστημα ηλεκτρονικής ασύγχρονης εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης υλοποιείται μέσα από την ειδική, για το σκοπό αυτό, ηλεκτρονική πύλη http://www.iclass.gr. Η πύλη αυτή παρέχει όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα που είναι απαραίτητη για τη σχεδίαση, οργάνωση και υλοποίηση ασύγχρονης εξ’αποστάσεως κατάρτισης.

Το σύστημα οπτικοακουστικής σύγχρονης διάσκεψης και εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης έχει τη δυνατότητα να υλοποιεί σύγχρονη εξ’αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση ειδικών ηλεκτρονικών μέσων. Πιο συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να συμμετέχουν, στη διεξαγωγή σειράς μαθημάτων (courses), που πραγματοποιούνται σε διαφορετικό μέρος, μέσω σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο, έχοντας τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με άλλους εκπαιδευόμενους και με τον καθηγητή και να χρησιμοποιούν από κοινού εφαρμογές (application sharing), όπως PowerPoint, Word, Ecxel, Internet Explorer κλπ).

Μπορείτε να δείτε Demo των μαθημάτων της ασύγχρονης εκπαίδευσης κάνοντας κλικ σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω συνδέσμους επιθυμείται.

Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
Εξειδικευμένες Δεξιότητες Πληροφορικής