Ενεργά Προγράμματα – Επενδυτικά κίνητρα για ιδιώτες


"Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλάισιο των μέτρων 311, 312, 313 του άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013"

Προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών, οι δράσεις ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007–2013 , συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού 65.000.000,00 €. Στόχος η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας (τουρισμός, παροχή υπηρεσιών, μεταποίηση, λιανικό εμπόριο). Τα επενδυτικά σχέδια θα υλοποιηθούν στις περιοχές παρέμβασης του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ.

Ενημερωτικά : Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες (Μέτρο 311),   Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων (Μέτρο 312),   Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (Μέτρο 313)

"Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων"

Αναφέρεται σε ενίσχυση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και υπό σύσταση επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών και έχουν επιλέξιμο Κ.Α.Δ., με σκοπό την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και την απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης προϋπολογισμού κυμαινόμενου 20.000€ έως 300.000€. Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης εξαρτάται από την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης και κυμαίνεται από 40% έως και 60%. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής: 10/05/2013 και ώρα 17:00

"Εγγυήσεις ΕΤΕΑΝ - Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών"

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές, Επιχειρήσεις στην έκδοση εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες το ύψος των οποίων, μπορεί να κυμαίνεται από τις 10.000 έως και τις 150.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

"Πρόγραμμα ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ"

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοίνωσε την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας -ict4growth» μέχρι την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013, στις 23:00μμ.»

"JEREMIE Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών"

Η πρωτοβουλία ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο προϊόν χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω τραπεζών. O επιχειρηματίας που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προϊόντος θα καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου. Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων διαρκεί από 1/1/2012 έως 30/10/2013 ή έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

"Εξοικονόμηση Κατ' Οικον"

Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του

"Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας"

Οικονομική ενίσχυση ανέργων ή απειλούμενων από την ανεργία γυναικών για ίδρυση επιχειρήσεων μικρής κλίμακας, σε συνδυασμό με ενίσχυση της πρόσληψης ανέργων από τις νέες επιχειρήσεις. Δικαιούχοι της Δράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία. Καταληκτική ημ/νία υποβολής 29/3/2013. Μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στη χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000 € έως 20.000 € ανά πρόταση, για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών και η επιπλέον χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) μέχρι 12.000 € του ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) με πρόσληψη ανέργου/ων.

Αναμενόμενα Προγράμματα – Επενδυτικά κίνητρα για ιδιώτες


"Πιλοτική δράση για την υποστήριξη Νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων"

Ενίσχυση επιχειρηματιών με την άμεση χρηματοδότηση για ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ). Περιλαμβάνει: Πληροφόρηση, αρχική συμβουλευτική, coaching, mentoring στους υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες. Εκπαίδευση στην Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, καθώς και κατάρτιση, αν είναι αναγκαίο, στο αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης. Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου. Παρέχει για το διάστημα ενός έτους: Συμβουλευτική και διοικητική υποστήριξη λειτουργίας. Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας (έδρα, γραμματεία, λογιστήριο, νομική υποστήριξη κλπ.). Υπηρεσίες δικτύωσης και δημοσιότητας ΚοινΣΕπ-πελατών. Υπηρεσίες κατάρτισης μελών και εργαζομένων

"Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’ κύκλος)"

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες νέων με έμφαση σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση καινοτομικών ιδεών και περιβαλλοντικά φιλικών παραγωγικών διαδικασιών. Ωφελούνται 1600 άνεργοι νέοι από 18 έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ.