Πρόγραμμα "Επιχειρηματική Ευκαιρία: 40.000 ευρώ σε ανέργους για ίδρυση επιχειρήσεων"


Στόχος του προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο:
• τη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και
• την ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Πρόγραμμα "Επιχειρούμε Δυναμικά" (50% επιχορήγηση για υφιστάμενες επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων)


Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στους παρακάτω κλάδους:
• Αγροδιατροφικός Τομέας
• Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
• Περιβαλλοντική Βιομηχανία
• Υγεία
• Παραγωγή - Εξοικονόμηση Ενέργειας
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Υλικά – Κατασκευές
• Δημιουργικές Βιομηχανίες και Βιομηχανίες Πολιτισμού

Παλαιότερα επιχειρησιακά προγράμματα...